Интегрирано Истражување

Ништо не е прекомплексно со нашиот сеопфатен пристап

 

Доколку проблемот на истражување е од покомплексен карактер, еден метод на истражување нема да биде доволен за разбирање на причините за проблемите и сите придружни причинско-последични врски.
 

Во таква ситуација, препорачуваме интегрирано истражување кое вклучува повеќе различни методологии заради добивање сеопфатни резултати.
На пример преку анализа на купувачкото искуство и задоволството на потрошувачите на производите и услугите се добиваат заклучоци изведени од детален преглед на повеќе аспекти на работењето ки влијаат на квалитетот на купувачкото искуство.

 

Извештаите од ова истражување овозможува донесување на исправни одлуки во правец на градење цврста стратегија за зголемување на учеството на пазарот и профит од вашите клиенти. Истражувањето се дизајнира и имплементира со основа во одредени насоки добиени од страна на клиентот и од специфичните потреби за подобрување со кои клиентот се соочува.